ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2011 coquille [fr] coquille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 しかし [ja] しかし ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Lance [fr] Lance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 États-Unis [fr] États-Unis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 chine [fr] chine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Japon [fr] Japon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Annie [fr] Annie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 apparent [fr] apparent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 applicable [fr] applicable ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 appliqué [fr] appliqué ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 apprend [fr] apprend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 apposition [fr] apposition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 animateur [fr] animateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 nitotte [ja] nitotte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 nous [fr] nous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 俺様 [ja] 俺様 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 明るい [ja] 明るい ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 appréciation [fr] appréciation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 mousse [fr] mousse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 apprêt [fr] apprêt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 vous [fr] vous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 il [fr] il ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Elle [fr] Elle ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2011 tu [fr] tu ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 je [fr] je ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ