ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
22/05/2011 兎角 [ja] 兎角 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 一つ一つ [ja] 一つ一つ ਉਚਾਰਨ Jun_Japan ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 飾り [ja] 飾り ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 交す [ja] 交す ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 抜群 [ja] 抜群 ਉਚਾਰਨ strawberrybrown ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 全速力 [ja] 全速力 ਉਚਾਰਨ sorechaude ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 思い浮かぶ [ja] 思い浮かぶ ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 厚かましい [ja] 厚かましい ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
22/05/2011 資金 [ja] 資金 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 初版 [ja] 初版 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 にゃん [ja] にゃん ਉਚਾਰਨ kaoring ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 サインイン [ja] サインイン ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 ログイン [ja] ログイン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 サインアウト [ja] サインアウト ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 ログアウト [ja] ログアウト ਉਚਾਰਨ ketta ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 ユーザー [ja] ユーザー ਉਚਾਰਨ ketta ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 ドンキホーテ [ja] ドンキホーテ ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 母さん [ja] 母さん ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 父さん [ja] 父さん ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 為さる [ja] 為さる ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/05/2011 釣合 [ja] 釣合 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 貸与 [ja] 貸与 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 揺すぶる [ja] 揺すぶる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 明く [ja] 明く ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 [ja] 任 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 介入 [ja] 介入 ਉਚਾਰਨ strawberrybrown ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 幻滅 [ja] 幻滅 ਉਚਾਰਨ strawberrybrown ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 免責 [ja] 免責 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 泌尿器科 [ja] 泌尿器科 ਉਚਾਰਨ usako_usagiclub ਵੱਲੋਂ
21/05/2011 ピアノ [ja] ピアノ ਉਚਾਰਨ strawberrybrown ਵੱਲੋਂ