ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 apposer [fr] apposer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 approcher [fr] approcher ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/05/2011 approches [fr] approches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 appréciable [fr] appréciable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Frédéric Passy [fr] Frédéric Passy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 mane [fr] mane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 arrimer [fr] arrimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 arrivage [fr] arrivage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Ecole de Paris [fr] Ecole de Paris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 Louis Renault [fr] Louis Renault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 se détester [fr] se détester ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 医薬品 [ja] 医薬品 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 兎角 [ja] 兎角 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 知る [ja] 知る ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 [ja] 面 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 摩擦 [ja] 摩擦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 初版 [ja] 初版 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 [ja] 猫 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 ログイン [ja] ログイン ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 為さる [ja] 為さる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 揺すぶる [ja] 揺すぶる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 評論 [ja] 評論 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2011 はい [ja] はい ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 意志 [ja] 意志 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 機敏 [ja] 機敏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ