ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 salamalec [fr] salamalec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 rondin [fr] rondin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 technuage [fr] technuage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 sataniques [fr] sataniques ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 sciotte [fr] sciotte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] fondant au chocolat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2010 attirant [fr] attirant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ