ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 wieloletni [pl] wieloletni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2010 przełęcz [pl] przełęcz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/12/2010 koniec [pl] koniec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2008 Buczkowski [pl] Buczkowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Krosno [pl] Krosno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Ustka [pl] Ustka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Gorskowski [pl] Gorskowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Leo Fleider [pl] Leo Fleider ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 spierdalaj [pl] spierdalaj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Rohatyn [pl] Rohatyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Andrzej Buncol [pl] Andrzej Buncol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Hudzikiewicz [pl] Hudzikiewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Zbigniew Boniek [pl] Zbigniew Boniek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/08/2008 pragnienie [pl] pragnienie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 panie [pl] panie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 cudowny [pl] cudowny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Andrzej Szarmach [pl] Andrzej Szarmach ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/08/2008 Jacek Bąk [pl] Jacek Bąk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Robert Gadocha [pl] Robert Gadocha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Artur Boruc [pl] Artur Boruc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Grzegorz Lato [pl] Grzegorz Lato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 bursztyn [pl] bursztyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Galicja [pl] Galicja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Biblia [pl] Biblia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Księżna [pl] Księżna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Jezus Chrystus [pl] Jezus Chrystus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Betlejem [pl] Betlejem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/08/2008 Henryk Górecki [pl] Henryk Górecki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Krąg [pl] Krąg ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 Kobylniki [pl] Kobylniki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ