ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Kętrzyn [pl] Kętrzyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Łukasz Fabiański [pl] Łukasz Fabiański ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Krynica [pl] Krynica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Krzysztof Warzycha [pl] Krzysztof Warzycha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 kanalizacja [pl] kanalizacja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 dobre [pl] dobre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Eligiusz Niewiadomski [pl] Eligiusz Niewiadomski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Edward Rydz-Śmigły [pl] Edward Rydz-Śmigły ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Tomasz Franciszek [pl] Tomasz Franciszek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Ludwik Zamenhof [pl] Ludwik Zamenhof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Irena Sendler [pl] Irena Sendler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Bartmański [pl] Bartmański ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Arnold Zweig [pl] Arnold Zweig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Juan Czajkowski [pl] Juan Czajkowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Zygmunt Kęstowicz [pl] Zygmunt Kęstowicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Izabella Scorupco [pl] Izabella Scorupco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Roman Polański [pl] Roman Polański ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Pola Negri [pl] Pola Negri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Florian Śmieja [pl] Florian Śmieja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Wojciech Bogusławski [pl] Wojciech Bogusławski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Kasia Kowalska [pl] Kasia Kowalska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Piotr Adamczyk [pl] Piotr Adamczyk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Adam Zagajewski [pl] Adam Zagajewski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Krzysztof Ibisz [pl] Krzysztof Ibisz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Lech Kaczyński [pl] Lech Kaczyński ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Wojciech Chrzanowski [pl] Wojciech Chrzanowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Stanisław Wyspiański [pl] Stanisław Wyspiański ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Antoni Grabowski [pl] Antoni Grabowski ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 Stanisław Ignacy Witkiewicz [pl] Stanisław Ignacy Witkiewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Juliusz Słowacki [pl] Juliusz Słowacki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ