ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Zygmunt Bauman [pl] Zygmunt Bauman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Aleksander Fredro [pl] Aleksander Fredro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Witold Gombrowicz [pl] Witold Gombrowicz ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 Andrzej Sapkowski [pl] Andrzej Sapkowski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Bruno Schulz [pl] Bruno Schulz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Paweł Sarna [pl] Paweł Sarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Zbigniew Herbert [pl] Zbigniew Herbert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Lucyna Ćwierczakiewiczowa [pl] Lucyna Ćwierczakiewiczowa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Władysław Reymont [pl] Władysław Reymont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Gabriela Makowiecka [pl] Gabriela Makowiecka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Grażyna Miller [pl] Grażyna Miller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Jan Potocki [pl] Jan Potocki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Adam Mickiewicz [pl] Adam Mickiewicz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 Sławomir Mrożek [pl] Sławomir Mrożek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Julian Ursyn Niemcewicz [pl] Julian Ursyn Niemcewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Czesław Miłosz [pl] Czesław Miłosz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Zofia Nałkowska [pl] Zofia Nałkowska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Adam Darski [pl] Adam Darski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Andrzej Kuśniewicz [pl] Andrzej Kuśniewicz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Ryszard Kapuściński [pl] Ryszard Kapuściński ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Stanisław Lem [pl] Stanisław Lem ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/07/2008 Ryszard Kornacki [pl] Ryszard Kornacki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Antoni Lange [pl] Antoni Lange ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Janusz Korczak [pl] Janusz Korczak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Marek Grechuta [pl] Marek Grechuta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Władysław Jagiełło [pl] Władysław Jagiełło ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Czesław Niemen [pl] Czesław Niemen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 Anna Maria Jopek [pl] Anna Maria Jopek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2008 piękny [pl] piękny ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/06/2008 Tomaszowice [pl] Tomaszowice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ