ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] 苯酚滴耳油 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2010 苯酚 [wuu] 苯酚 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2010 滴耳油 [wuu] 滴耳油 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 真如 [wuu] 真如 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] 胡锦涛 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 龙华 [wuu] 龙华 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 老鸦 [wuu] 老鸦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 乌鸦 [wuu] 乌鸦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 [wuu] 锁 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 [wuu] 坐 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 [wuu] 苏 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 [wuu] 茶 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 [wuu] 沙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2010 枪篱 [wuu] 枪篱 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 丫头 [wuu] 丫头 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2010 讨饶 [wuu] 讨饶 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 弄堂 [wuu] 弄堂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 牙齿 [wuu] 牙齿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 老鼠 [wuu] 老鼠 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 高昂 [wuu] 高昂 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 蝎子 [wuu] 蝎子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 世博会 [wuu] 世博会 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 稍微 [wuu] 稍微 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 稍为 [wuu] 稍为 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2010 乐惠 [wuu] 乐惠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 沙发 [wuu] 沙发 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 死(文读) [wuu] 死(文读) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 徐家汇 [wuu] 徐家汇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2009 学堂 [wuu] 学堂 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2009 今朝 [wuu] 今朝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ