ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/09/2008 kem chho? [gu] kem chho? ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/09/2008 Kam cho? [gu] Kam cho? ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/09/2008 Ahmedabad [gu] Ahmedabad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ