ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 James Redfield [en] James Redfield ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 Joella [en] Joella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 iron-willed [en] iron-willed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 Joleen [en] Joleen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 electrolier [en] electrolier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 ingressing [en] ingressing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2019 fevers [en] fevers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 Planimeter [en] Planimeter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 disrate [en] disrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 gadding [en] gadding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 provirus [en] provirus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 cowpat [en] cowpat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 houseguest [en] houseguest ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/06/2019 gloppier [en] gloppier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 aquavit [en] aquavit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 japanifornia [en] japanifornia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 Bertrand [en] Bertrand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 orientability [en] orientability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 bucket-fed [en] bucket-fed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 deallocated [en] deallocated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 superscribe [en] superscribe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 frypan [en] frypan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 driveling [en] driveling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 non-martial [en] non-martial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2019 shampoos [en] shampoos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 Snootiness [en] Snootiness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 non-discretionary [en] non-discretionary ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/06/2019 reuseability [en] reuseability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 pre-commissioning [en] pre-commissioning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2019 service-minded [en] service-minded ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ