ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
10/07/2019 glatter [de] glatter ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 Engländerinnen [de] Engländerinnen ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 Mexikanerinnen [de] Mexikanerinnen ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 Overheadprojektoren [de] Overheadprojektoren ਉਚਾਰਨ Bartleby ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 unmoderner [de] unmoderner ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 mindesten [de] mindesten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 verschiedensten [de] verschiedensten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 unmodernsten [de] unmodernsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 treuesten [de] treuesten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 sympathischsten [de] sympathischsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 schwülsten [de] schwülsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 schwüler [de] schwüler ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 regelmäßigsten [de] regelmäßigsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 regelmäßiger [de] regelmäßiger ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 nördlichsten [de] nördlichsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 nordwestlichsten [de] nordwestlichsten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 nordwestlicher [de] nordwestlicher ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 nettesten [de] nettesten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 nebligsten [de] nebligsten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 modernsten [de] modernsten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 kompliziertesten [de] kompliziertesten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 hilfsbereitesten [de] hilfsbereitesten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 hilfsbereiter [de] hilfsbereiter ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 gruseligsten [de] gruseligsten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 gruseliger [de] gruseliger ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 deprimiertesten [de] deprimiertesten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
25/06/2019 deprimierter [de] deprimierter ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
24/06/2019 kaputtesten [de] kaputtesten ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
24/06/2019 kaputter [de] kaputter ਉਚਾਰਨ ReinerSelbstschuss ਵੱਲੋਂ
24/06/2019 blauesten [de] blauesten ਉਚਾਰਨ Linlan ਵੱਲੋਂ