ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/12/2008 http:// [en] http:// ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/12/2008 duodenum [en] duodenum ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/12/2008 ileum [en] ileum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 grope [en] grope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 Quebec [en] Quebec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 waxing [en] waxing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 toe [en] toe ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 influenza [en] influenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 arm [en] arm ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 cedar [en] cedar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 stomach [en] stomach ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 inhibition [en] inhibition ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 bedside [en] bedside ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/12/2008 tuberculosis [en] tuberculosis ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 headboard [en] headboard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 cautious [en] cautious ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 decongestant [en] decongestant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 jejunum [en] jejunum ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 sneeze [en] sneeze ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/12/2008 mahogany [en] mahogany ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ