ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 فیروزکوه [fa] فیروزکوه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 شهریار [fa] شهریار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 شمیرانات [fa] شمیرانات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] ساوجبلاغ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] رباط‌کریم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 بيا [fa] بيا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 مشهد [fa] مشهد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 فارسی [fa] فارسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 رادیولوژی [fa] رادیولوژی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 كاراته [fa] كاراته ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بودی [fa] خوانده بودی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بود [fa] خوانده بود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بودید [fa] خوانده بودید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بودم [fa] خوانده بودم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بودند [fa] خوانده بودند ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بودم [fa] خورده بودم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بودی [fa] خورده بودی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بودید [fa] خورده بودید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بود [fa] خورده بود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بودیم [fa] خورده بودیم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خورده بودند [fa] خورده بودند ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بودم [fa] خواسته بودم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بودیم [fa] خواسته بودیم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بودی [fa] خواسته بودی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بود [fa] خواسته بود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بودید [fa] خواسته بودید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خواسته بودند [fa] خواسته بودند ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 خوانده بودیم [fa] خوانده بودیم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 رفته است [fa] رفته است ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 دیده‌ای [fa] دیده‌ای ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ