ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] سلسله مراتب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] شب ِ شعر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] انتخابات ِ محلی ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] کتاب ِ پرفروش ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 افراط گرا [fa] افراط گرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] کثرت گرایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نقد ِ کتاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] موسیقی ِ سنتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] از نظر ِ سیاسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] غیر ِ قابل ِ قبول ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] بدون ِ نتیجۀ قطعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] حکومت ِ دینی ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] رهبر ِ معظم ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 فدرال [fa] فدرال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] انزوا طلبی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 انزوا طلب [fa] انزوا طلب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 امپریالیست [fa] امپریالیست ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] ایدآلیسم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] مشروطه خواهی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] مشروطه خواه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 ملی گرایی [fa] ملی گرایی ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ