ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 ملی گرایی [fa] ملی گرایی ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 ملی گرا [fa] ملی گرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 قوم گرایی [fa] قوم گرایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 محافظه کاری [fa] محافظه کاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 نئونازیسم [fa] نئونازیسم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 نو محافظه کار [fa] نو محافظه کار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 راه پیمایی [fa] راه پیمایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 فعّال ِ سیاسی [fa] فعّال ِ سیاسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/08/2014 جنبش ِ سبز [fa] جنبش ِ سبز ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] یورگن هابرماس ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 اتیوپی [fa] اتیوپی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 گرنادا [fa] گرنادا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 سیرالئون [fa] سیرالئون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2014 اسلواکی [fa] اسلواکی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 موسس شركت [fa] موسس شركت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 کار آفرين [fa] کار آفرين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] اوراق بهادار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 عدد اصلی [fa] عدد اصلی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 تکواژ [fa] تکواژ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 تصریف [fa] تصریف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 حکیمانه [fa] حکیمانه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] کشتار جمعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 مربيگری [fa] مربيگری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 صدام حسین [fa] صدام حسین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 سوختگیری [fa] سوختگیری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 فرسودگی [fa] فرسودگی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] سنگ یادبود ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره آراستن [fa] چاره آراستن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] چاره‌بردار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] چاره‌پذیر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ