ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 میکرونزی [fa] میکرونزی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] پاپوآ گینه نو ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 ساموآ [fa] ساموآ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 اسلوواکی [fa] اسلوواکی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] لیختن اشتاین ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 تایوان [fa] تایوان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2014 سری لانکا [fa] سری لانکا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] جمال میرصادقی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] بزرگ علوی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2014 تعاون [fa] تعاون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] زعفران سرگل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] مرغ شکاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 سرراست [fa] سرراست ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 رجزخوانی [fa] رجزخوانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 غبارروبی [fa] غبارروبی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 منبت کاری [fa] منبت کاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] کیلومتر مربع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 حیله و مکر [fa] حیله و مکر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پاگشا [fa] پاگشا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پادرمیانی [fa] پادرمیانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 پالون [fa] پالون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 حیله‌گر [fa] حیله‌گر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2014 مکرآمیز [fa] مکرآمیز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 غیرعمدی [fa] غیرعمدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 زمان بندی [fa] زمان بندی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2014 خورشیدی [fa] خورشیدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ