ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 ياد بگيرم [fa] ياد بگيرم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 تحت تسلط [fa] تحت تسلط ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 مار کبرا [fa] مار کبرا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بسیارکننده [fa] بسیارکننده ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بخشایندگی [fa] بخشایندگی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بخشاینده [fa] بخشاینده ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 اهریمنی [fa] اهریمنی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 نمایشگاه کتاب [fa] نمایشگاه کتاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست گذار [fa] سیاست گذار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست گذاری [fa] سیاست گذاری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست زور [fa] سیاست زور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست بازی [fa] سیاست بازی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 محوری [fa] محوری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 کوتاه مدّت [fa] کوتاه مدّت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 کلیدی [fa] کلیدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاست مدار [fa] سیاست مدار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 سیاسی شدن [fa] سیاسی شدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 احساساتي [fa] احساساتي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 مرکزی [fa] مرکزی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 بازنمايي [fa] بازنمايي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 هرمزگان [fa] هرمزگان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2014 چند شد؟ [fa] چند شد؟ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 30 [fa] 30 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 تعارف [fa] تعارف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 کی به کیه [fa] کی به کیه ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 ظهر نویسی [fa] ظهر نویسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 siyyid [fa] siyyid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2014 بهزاد رنجبران [fa] بهزاد رنجبران ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2014 سعی کردن [fa] سعی کردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2014 نسبیت عمومی [fa] نسبیت عمومی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ