ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/03/2014 هراد [fa] هراد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/01/2014 ندی [fa] ندی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2013 رود سند [fa] رود سند ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 مستمعين [fa] مستمعين ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 چه وقت [fa] چه وقت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 بالفعل [fa] بالفعل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 تعجيل [fa] تعجيل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 خاضع [fa] خاضع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 Shahram Nazeri [fa] Shahram Nazeri ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 Mohammad Reza Shajarian [fa] Mohammad Reza Shajarian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 تمايز [fa] تمايز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 تراكم [fa] تراكم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 براب [fa] براب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 ماه گذشته [fa] ماه گذشته ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 پیشانی کوتاه [fa] پیشانی کوتاه ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 پیشانی بلند [fa] پیشانی بلند ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 سیر [fa] سیر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 فکسنی [fa] فکسنی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 دانش پژوه [fa] دانش پژوه ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 دقيقاً [fa] دقيقاً ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 ایلا [fa] ایلا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 توسروندانی [fa] توسروندانی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 تداعی [fa] تداعی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 کرند غرب [fa] کرند غرب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 رفض [fa] رفض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 پرتی [fa] پرتی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 متعبد [fa] متعبد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 زور [fa] زور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 دست اندرکار [fa] دست اندرکار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 ميانكوه [fa] ميانكوه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ