ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 پر [fa] پر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 تَر [fa] تَر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 مکان‌ هندسی [fa] مکان‌ هندسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 ترخيص [fa] ترخيص ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] پاشنه آشیل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] صدای بوم بوم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2013 سخنور [fa] سخنور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] كلاهبرداري ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2013 واكه [fa] واكه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2013 حکام [fa] حکام ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2013 هوانورد [fa] هوانورد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2013 مترصد [fa] مترصد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/06/2013 ژانر [fa] ژانر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2013 مقتدرانه [fa] مقتدرانه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 رگال [fa] رگال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بصره [fa] بصره ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ