ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بصره [fa] بصره ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تباین [fa] تباین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 آموزش و پرورش جدید [fa] آموزش و پرورش جدید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 تحدید [fa] تحدید ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 مدرسه راهنمایی [fa] مدرسه راهنمایی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 منويات [fa] منويات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2013 ملاک [fa] ملاک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 انتصاب [fa] انتصاب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 چغک [fa] چغک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 دستگیره [fa] دستگیره ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 لازم الاتباع [fa] لازم الاتباع ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/06/2013 ستر عورت [fa] ستر عورت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 تضییع [fa] تضییع ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 منوط [fa] منوط ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 آینه عقب [fa] آینه عقب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 چفد هلوچین [fa] چفد هلوچین ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 مرخصي استعلاجي [fa] مرخصي استعلاجي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 مرخصی زایمان [fa] مرخصی زایمان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 از طرف [fa] از طرف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/06/2013 روابط عمومی [fa] روابط عمومی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 به بیان دیگر گفتن [fa] به بیان دیگر گفتن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2013 به عبارت ديگه [fa] به عبارت ديگه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ