ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 congelat [ca] congelat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 acústic [ca] acústic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 esborrar [ca] esborrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 Abelló [ca] Abelló ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 Serrat [ca] Serrat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 prat [ca] prat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 Vallès [ca] Vallès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 Moscou [ca] Moscou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 segons [ca] segons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 regle [ca] regle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 llibreter [ca] llibreter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 travallengua [ca] travallengua ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 aprenentatge [ca] aprenentatge ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 enllà [ca] enllà ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 oceà [ca] oceà ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 taquilla [ca] taquilla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 atrevit [ca] atrevit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 recinte [ca] recinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 finca [ca] finca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2010 comptar [ca] comptar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/03/2010 cenotafi [ca] cenotafi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/02/2010 deixaran [ca] deixaran ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/02/2010 article [ca] article ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 impossible [ca] impossible ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 abreujadament [ca] abreujadament ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 estornudar [es] estornudar ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 estrafalario [es] estrafalario ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 estrangulación [es] estrangulación ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 absorto [es] absorto ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 abstinentment [ca] abstinentment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ