ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Heath Ledger [en] Heath Ledger ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 minutes [en] minutes ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 hairspray [en] hairspray ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Martin Luther King [en] Martin Luther King ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 transformers [en] transformers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 computer [en] computer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Australian Open [en] Australian Open ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 underground [en] underground ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 pixies [en] pixies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 heroes [en] heroes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 The White Stripes [en] The White Stripes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Pamela Anderson [en] Pamela Anderson ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 Stargate [en] Stargate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 body board [en] body board ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] Winnie the Pooh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 tools [en] tools ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2008 tea [en] tea ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 step [en] step ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2008 David Beckham [en] David Beckham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ