ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 ناکاملیت [fa] ناکاملیت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 مضاف [fa] مضاف ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 هل سبز [fa] هل سبز ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 سر بریدن [fa] سر بریدن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 مقر [fa] مقر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 طرد [fa] طرد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 تقارن [fa] تقارن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 بازجويي كردن [fa] بازجويي كردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 وارسي كردن [fa] وارسي كردن ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 Kish Air [fa] Kish Air ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 کلمه عبور [fa] کلمه عبور ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 ریزش کوه [fa] ریزش کوه ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] یارا شهیدی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 sotoudeh [fa] sotoudeh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 وفاق [fa] وفاق ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 تعرض [fa] تعرض ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 نره‌خر [fa] نره‌خر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 کارتک [fa] کارتک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 عتبات [fa] عتبات ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 سوگماد [fa] سوگماد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 اکنکار [fa] اکنکار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 کولدیسک [fa] کولدیسک ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 برم [fa] برم ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 آواتار [fa] آواتار ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 ذيربط [fa] ذيربط ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] اتحاد شوروی ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 متواری [fa] متواری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 تفحص [fa] تفحص ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 کارکرد [fa] کارکرد ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 مسری [fa] مسری ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ