ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/02/2011 носовой взрыв [ru] носовой взрыв ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 кесарево сечение [ru] кесарево сечение ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/06/2010 бульварный роман [ru] бульварный роман ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2010 вести переговоры [ru] вести переговоры ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2010 линия электропередачи [ru] линия электропередачи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2010 братья и сёстры [ru] братья и сёстры ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/06/2010 степень окисления [ru] степень окисления ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2010 Иртышский проезд [ru] Иртышский проезд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2010 Отчаянные домохозяйки [ru] Отчаянные домохозяйки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 на слух [ru] на слух ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 при всех [ru] при всех ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 в сущности [ru] в сущности ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 не только [ru] не только ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 вслед за [ru] вслед за ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 с помощью [ru] с помощью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 а затем [ru] а затем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 а также [ru] а также ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 не бойся [ru] не бойся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 о том [ru] о том ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/05/2010 с каждым [ru] с каждым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2010 иметь место [ru] иметь место ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 большой козодой [ru] большой козодой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 конёк Годлевского [ru] конёк Годлевского ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 овсянка обыкновенная [ru] овсянка обыкновенная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 орёл степной [ru] орёл степной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 певчий дрозд [ru] певчий дрозд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 солончаковый жаворонок [ru] солончаковый жаворонок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 степная пустельга [ru] степная пустельга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 стриж чёрный [ru] стриж чёрный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 японский перепел [ru] японский перепел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ