ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/08/2018 Иртышский проезд [ru] Иртышский проезд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 вести переговоры [ru] вести переговоры ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2018 сторона света [ru] сторона света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/11/2013 напомнят [ru] напомнят ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/10/2011 прижимной [ru] прижимной ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/09/2011 хлястик [ru] хлястик ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/08/2011 Сунтар [ru] Сунтар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2011 Чернолихов [ru] Чернолихов ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/08/2011 канонер [ru] канонер ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] Григорий Санакоев ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2011 Лепёхин [ru] Лепёхин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] Анна Чумаченко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/08/2011 оренбургский [ru] оренбургский ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] Михаил Шишкин ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] Екатерина Донич ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Днепров [ru] Днепров ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Долинин [ru] Долинин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Сясьстрой [ru] Сясьстрой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 иммунизация [ru] иммунизация ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] Джордж Баланчин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] Анна Чакветадзе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 Коран [ru] Коран ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/02/2011 бездуховный [ru] бездуховный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 необоснованный [ru] необоснованный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/02/2011 геологический [ru] геологический ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/02/2011 ДНК [ru] ДНК ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/02/2011 переворачивать [ru] переворачивать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2011 поверхностный [ru] поверхностный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/02/2011 Дровяная улица [ru] Дровяная улица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] Дегтярная улица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ