ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 трясогузка желтобровая [ru] трясогузка желтобровая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 чечевица обыкновенная [ru] чечевица обыкновенная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/05/2010 степной орёл [ru] степной орёл ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 на поезде [ru] на поезде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2010 пойти пешком [ru] пойти пешком ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/04/2010 на попятную [ru] на попятную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2010 вот именно [ru] вот именно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/02/2010 на бюджет [ru] на бюджет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2010 сторона света [ru] сторона света ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2010 во всяком случае [ru] во всяком случае ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2010 друг в друга [ru] друг в друга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/01/2010 друг на друга [ru] друг на друга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ