ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Фалалеевна [ru] Фалалеевна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Фатьянович [ru] Фатьянович ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Фатьяновна [ru] Фатьяновна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Федосовна [ru] Федосовна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Федосиевна [ru] Федосиевна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Федосьевна [ru] Федосьевна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 Федуловна [ru] Федуловна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 этнонимия [ru] этнонимия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 таскание [ru] таскание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2011 непредусмотренный [ru] непредусмотренный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2011 разновидность [ru] разновидность ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 оттянутый [ru] оттянутый ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 лабиализованный [ru] лабиализованный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 лабиализированный [ru] лабиализированный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 округленный [ru] округленный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 дифтонг [ru] дифтонг ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 губно-губной [ru] губно-губной ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 трифтонг [ru] трифтонг ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 аспирация [ru] аспирация ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 заднеязычный [ru] заднеязычный ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 смычный [ru] смычный ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 сонант [ru] сонант ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 апикально-альвеолярный [ru] апикально-альвеолярный ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 фарингальный [ru] фарингальный ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 палатализация [ru] палатализация ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 носовой взрыв [ru] носовой взрыв ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2011 аффриката [ru] аффриката ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2011 произнесение [ru] произнесение ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/02/2011 неоднородность [ru] неоднородность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/02/2011 элизия [ru] элизия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ