ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2010 беззаботность [ru] беззаботность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 обстрематься [ru] обстрематься ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 нарик [ru] нарик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 нарк [ru] нарк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 нарики [ru] нарики ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 нарки [ru] нарки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 кислица [ru] кислица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 тупоумие [ru] тупоумие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 тупоумный [ru] тупоумный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 заквашенный [ru] заквашенный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 мешочница [ru] мешочница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хапуга [ru] хапуга ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 двоечница [ru] двоечница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 пятёрочница [ru] пятёрочница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 мамка [ru] мамка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 троечница [ru] троечница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 мамулечка [ru] мамулечка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 огреть [ru] огреть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 припереть [ru] припереть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 припереться [ru] припереться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 обидные [ru] обидные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 тупость [ru] тупость ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 туповатый [ru] туповатый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хитроумный [ru] хитроумный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хитренький [ru] хитренький ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хитрющий [ru] хитрющий ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хуторяне [ru] хуторяне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хуторской [ru] хуторской ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 общинный [ru] общинный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 мортира [ru] мортира ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ