ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хуторяне [ru] хуторяне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 хуторской [ru] хуторской ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 общинный [ru] общинный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 мортира [ru] мортира ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/07/2010 мздоимство [ru] мздоимство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 казнокрадство [ru] казнокрадство ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 казёнщина [ru] казёнщина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2010 казнокрад [ru] казнокрад ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 очковать [ru] очковать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 Сальвадора Альенде [ru] Сальвадора Альенде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 бакланить [ru] бакланить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 крутышка [ru] крутышка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 обанкротиться [ru] обанкротиться ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/07/2010 круть [ru] круть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 побагровел [ru] побагровел ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 рассекать [ru] рассекать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 Рахмановский (переулок) [ru] Рахмановский (переулок) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/07/2010 айда [ru] айда ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 славяне [ru] славяне ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 авансовый [ru] авансовый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 коронный [ru] коронный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 короновать [ru] короновать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 абстрагировать [ru] абстрагировать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 абстрагироваться [ru] абстрагироваться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 подмосковный [ru] подмосковный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 портняжка [ru] портняжка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 продуцент [ru] продуцент ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 дратвенный [ru] дратвенный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 абстрагированный [ru] абстрагированный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2010 абстрактность [ru] абстрактность ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ