ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 marañales [es] marañales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 templaduras [es] templaduras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 talladuras [es] talladuras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 agriculturas [es] agriculturas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 tendeduras [es] tendeduras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2019 atendimientos [es] atendimientos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 hetría [es] hetría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 inceptor [es] inceptor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fecundante [es] fecundante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigable [es] fatigable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fullereno [es] fullereno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fonoaudiología [es] fonoaudiología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aberzalismo [es] aberzalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abertzalismo [es] abertzalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abedular [es] abedular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abombillado [es] abombillado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aborricar [es] aborricar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aborricada [es] aborricada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abortadora [es] abortadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 iconóloga [es] iconóloga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 jubilatoria [es] jubilatoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ