ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 gerenta [es] gerenta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 el dedo de la mano [es] el dedo de la mano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 cirujana [es] cirujana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 la trabajadora de la construcción [es] la trabajadora de la construcción ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 el técnico informático [es] el técnico informático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 la técnica informática [es] la técnica informática ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 la varilla de cortinas [es] la varilla de cortinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 la barra de cortinas [es] la barra de cortinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 el esquí de fondo [es] el esquí de fondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 el bote del bar [es] el bote del bar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 la estación lluviosa [es] la estación lluviosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 trisecar [es] trisecar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 trípol [es] trípol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 desdoblamento de género [es] desdoblamento de género ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 Medias Rojas [es] Medias Rojas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2018 antocianina [es] antocianina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2018 subordinantes [es] subordinantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 se abana [es] se abana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 betametasona [es] betametasona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 jet [es] jet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 gustaban [es] gustaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 165 [es] 165 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 odiaban [es] odiaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 121 [es] 121 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 amargamente [es] amargamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ