ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 hetría [es] hetría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 inceptor [es] inceptor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fecundante [es] fecundante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigable [es] fatigable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fullereno [es] fullereno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 fonoaudiología [es] fonoaudiología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aberzalismo [es] aberzalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abertzalismo [es] abertzalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abedular [es] abedular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abombillado [es] abombillado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aborricar [es] aborricar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 aborricada [es] aborricada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 abortadora [es] abortadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 iconóloga [es] iconóloga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 jubilatoria [es] jubilatoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 iridiada [es] iridiada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 acádica [es] acádica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 camellera [es] camellera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 concursada [es] concursada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 matematizar [es] matematizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2019 mexica [es] mexica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ