ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 se abana [es] se abana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/06/2018 betametasona [es] betametasona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 jet [es] jet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 gustaban [es] gustaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 165 [es] 165 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 odiaban [es] odiaban ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 121 [es] 121 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 amargamente [es] amargamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 en síntesis [es] en síntesis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 en conclusión [es] en conclusión ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 discar el número [es] discar el número ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 volver a discar [es] volver a discar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 345 [es] 345 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2018 780 [es] 780 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2018 presentemos [es] presentemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2018 Noya [es] Noya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] Envíame tu dirección. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] Conozco la ciudad. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/01/2018 almorzar [es] almorzar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 Che Guevara [es] Che Guevara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 Agradezco [es] Agradezco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 confiaran [es] confiaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 setenta y cinco [es] setenta y cinco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 Lucía [es] Lucía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/12/2017 habichuela [es] habichuela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ