ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 Clavijo [es] Clavijo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 uvular [es] uvular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 sustantivar [es] sustantivar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 sustantivación [es] sustantivación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 subordinante [es] subordinante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 sonorizar [es] sonorizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2017 sintagmático [es] sintagmático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2017 introduces [es] introduces ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/02/2017 introducís [es] introducís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] sistema nervioso simpático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 hojeaba [es] hojeaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 párate [es] párate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2017 México [es] México ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2017 labios menores [es] labios menores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2016 computable [es] computable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/12/2016 tiende [es] tiende ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/12/2016 Mama Quilla [es] Mama Quilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/12/2016 odre de piel [es] odre de piel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 te toca a ti [es] te toca a ti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 has visto [es] has visto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 he salido [es] he salido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 Duodenario mistico [es] Duodenario mistico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 Dia de los bromas [es] Dia de los bromas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] Dia de los Reyes Magos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ