ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/03/2016 Chavanne [fr] Chavanne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2016 à faible teneur en sucre [fr] à faible teneur en sucre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2016 les magasins d'alimentation [fr] les magasins d'alimentation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2016 les chiens ne sont pas admis [fr] les chiens ne sont pas admis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2014 Occitanie [fr] Occitanie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2014 Ravachol [fr] Ravachol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2014 Sylvain Chomet [fr] Sylvain Chomet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 tonneaux [fr] tonneaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 sels [fr] sels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 gazeuses [fr] gazeuses ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 l'exportation [fr] l'exportation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 paquets [fr] paquets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 mariage de raison [fr] mariage de raison ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 l’étanchéité [fr] l’étanchéité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 mouffettes [fr] mouffettes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 canailles [fr] canailles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 joyeuseté [fr] joyeuseté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 1700 [fr] 1700 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Jean-Michel Ribes [fr] Jean-Michel Ribes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 nid de guêpes [fr] nid de guêpes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 multitudes [fr] multitudes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 tournesols [fr] tournesols ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 l’apéritif [fr] l’apéritif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 vincent macaigne [fr] vincent macaigne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 requin-marteau [fr] requin-marteau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 livre de cuisine [fr] livre de cuisine ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 jeter l'ancre [fr] jeter l'ancre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 Pierre François Péron [fr] Pierre François Péron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 gardien de phare [fr] gardien de phare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2014 test de grossesse [fr] test de grossesse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ