ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
03/05/2010 colémbolo [es] colémbolo ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
03/05/2010 apterígota [es] apterígota ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
03/05/2010 apterigógeno [es] apterigógeno ਉਚਾਰਨ antowalad ਵੱਲੋਂ
03/05/2010 holometábolo [es] holometábolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 sifonáptero [es] sifonáptero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 afaníptero [es] afaníptero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2010 Eyjafjalla [is] Eyjafjalla ਉਚਾਰਨ Elin ਵੱਲੋਂ
25/04/2010 escachar [es] escachar ਉਚਾਰਨ belgabirdo ਵੱਲੋਂ
25/04/2010 llanear [es] llanear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 mistela [es] mistela ਉਚਾਰਨ plopez ਵੱਲੋਂ
25/04/2010 costillada [es] costillada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 crespillo [es] crespillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 trikitixa [eu] trikitixa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 de mentirijillas [es] de mentirijillas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 hitzaurre [eu] hitzaurre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2010 trikitilari [eu] trikitilari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2010 irrintzi [eu] irrintzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2010 puntillitas [es] puntillitas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 quisquilla [es] quisquilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 cabritillo [es] cabritillo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 encasquillar [es] encasquillar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 rosquilla [es] rosquilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 costillar [es] costillar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 pastillero [es] pastillero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 colleja [es] colleja ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 bachillerato [es] bachillerato ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 grajo [es] grajo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 entablillar [es] entablillar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 ganchillo [es] ganchillo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/04/2010 natilla [es] natilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ