ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 datación [es] datación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 implicado [es] implicado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 parietal [es] parietal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 tesoros [es] tesoros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 divisaron [es] divisaron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 enturbiada [es] enturbiada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 describen [es] describen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 lámparas [es] lámparas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 publican [es] publican ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 pictóricas [es] pictóricas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 agrupados [es] agrupados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 elefantes [es] elefantes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 estrechamiento [es] estrechamiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 galacho [es] galacho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 ectodérmico [es] ectodérmico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2010 calcomanía [es] calcomanía ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2010 caí [es] caí ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2010 bebí [es] bebí ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2010 témpora [es] témpora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2010 mamás [es] mamás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2010 aproveche [es] aproveche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 costillada [es] costillada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 llanear [es] llanear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 crespillo [es] crespillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 escoré [es] escoré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 fisgar [es] fisgar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 endémico [es] endémico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2010 rol [es] rol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 encurtir [es] encurtir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 rodela [es] rodela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ