ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 endémico [es] endémico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2010 rol [es] rol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 encurtir [es] encurtir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 rodela [es] rodela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 curato [es] curato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 cuita [es] cuita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 roído [es] roído ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 encuadre [es] encuadre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2010 encuestar [es] encuestar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 predomina [es] predomina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 reinará [es] reinará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 previos [es] previos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 aversión [es] aversión ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 rojez [es] rojez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 temeraria [es] temeraria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 témporas [es] témporas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 curalotodo [es] curalotodo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 aviador [es] aviador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 meter las narices [es] meter las narices ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/04/2010 Gorka Knörr [eu] Gorka Knörr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2010 Mendilaharzu [eu] Mendilaharzu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 escoraría [es] escoraría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 desbordando [es] desbordando ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/04/2010 escorando [es] escorando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 taponando [es] taponando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 rehuyendo [es] rehuyendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 rehuiría [es] rehuiría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 rehuí [es] rehuí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 prevaricar [es] prevaricar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/04/2010 prevaricaba [es] prevaricaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ