ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 perrito [es] perrito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 corroncho [es] corroncho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 guau [es] guau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 jota [es] jota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 cachaco [es] cachaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 pollo [es] pollo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 cruz [es] cruz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Bogotá [es] Bogotá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 chipaque [es] chipaque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Mario [es] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 México [es] México ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 chévere [es] chévere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 Lucha [es] Lucha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 mensaje [es] mensaje ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 refajo [es] refajo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/01/2011 deje [es] deje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ