ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/06/2013 pectina [es] pectina ਉਚਾਰਨ nasumi ਵੱਲੋਂ
08/03/2012 Jewess [en] Jewess ਉਚਾਰਨ wkshimself ਵੱਲੋਂ
02/03/2012 barman [en] barman ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 constituyente [es] constituyente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 silogismo [es] silogismo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 diferido [es] diferido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 pretensor [es] pretensor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 dominativo [es] dominativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 socialmente [es] socialmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2012 filológico [es] filológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 incoercible [es] incoercible ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 inferencia [es] inferencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 exegético [es] exegético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 normatividad [es] normatividad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 amenamente [es] amenamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ