ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/09/2015 peso muerto [es] peso muerto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] Pauline García-Viardot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 espiando [es] espiando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 descongelador [es] descongelador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 espiado [es] espiado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 tiemblan [es] tiemblan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 apareció [es] apareció ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 saltáis [es] saltáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 actuaba [es] actuaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 tengo que [es] tengo que ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 espían [es] espían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 espiáis [es] espiáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 espías [es] espías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 conseguirías [es] conseguirías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 tembláis [es] tembláis ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 temblamos [es] temblamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 tiemblas [es] tiemblas ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 asentamos [es] asentamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 asentáis [es] asentáis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 asienta [es] asienta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 asientas [es] asientas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 carretera de peaje [es] carretera de peaje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 electrónicamente [es] electrónicamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2015 abrocharse [es] abrocharse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 ungulado [es] ungulado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] Golfo de Vizcaya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Gambio [es] Gambio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 sofistería [es] sofistería ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 arcaizante [es] arcaizante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 aljaba [es] aljaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ