ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 muguete [es] muguete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] Francisco Javier Castaños ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 wafle [es] wafle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 peltre [es] peltre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 Aqueménida [es] Aqueménida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 mofle [es] mofle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 saltear [es] saltear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 embravecerse [es] embravecerse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 agringar [es] agringar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 terminaciones [es] terminaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 pulse [es] pulse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 si no es [es] si no es ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 suscríbase [es] suscríbase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 obtendrá [es] obtendrá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2012 restricciones [es] restricciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2012 sonríes [es] sonríes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/03/2012 encienden [es] encienden ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2012 efeso [es] efeso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2012 almaraz [es] almaraz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2012 chirivía [es] chirivía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2012 mandatorio [es] mandatorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2012 Gertrudis [es] Gertrudis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] Quetzalcōātl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] Coyolxauhqui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 abstracción [es] abstracción ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 vigencia [es] vigencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 constituyente [es] constituyente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ