ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 preparatorio [es] preparatorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 bancario [es] bancario ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2012 código [es] código ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 silogismo [es] silogismo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2012 nacionalismo [es] nacionalismo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] esternocleidomastoideo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 internacionalización [es] internacionalización ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 electroencefalograma [es] electroencefalograma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 moralidad [es] moralidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] pacta sunt servanda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 categórico [es] categórico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 imputación [es] imputación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 diferido [es] diferido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 convención [es] convención ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 pretensor [es] pretensor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 condicionado [es] condicionado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 dominativo [es] dominativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 consuetudinario [es] consuetudinario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 instrumental [es] instrumental ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 sustitución [es] sustitución ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 socialmente [es] socialmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/02/2012 filológico [es] filológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 inexistencia [es] inexistencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ