ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 inferencia [es] inferencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2012 exegético [es] exegético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 normatividad [es] normatividad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 amenamente [es] amenamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] Xoloitzcuintle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 estadía [es] estadía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 minucioso [es] minucioso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 dactiloscopía [es] dactiloscopía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 cereza [es] cereza ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 allegar [es] allegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 exuberancia [es] exuberancia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 hacendoso [es] hacendoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 disipar [es] disipar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 diplomacia [es] diplomacia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Haroldo [es] Haroldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Valencia [es] Valencia ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 estevado [es] estevado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 típula [es] típula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Güero [es] Güero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 cenzontle [es] cenzontle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 corusca [es] corusca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 demodé [es] demodé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 matacán [es] matacán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 boutique [es] boutique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 baguette [es] baguette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/02/2012 citadino [es] citadino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ