ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/07/2009 doos [nl] doos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 pinsbek [nl] pinsbek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 schrijverke [nl] schrijverke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 spaarne [nl] spaarne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 ansjovis [nl] ansjovis ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 schelvis [nl] schelvis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 spiering [nl] spiering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 clematis [nl] clematis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 meidoorn [nl] meidoorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 korenbloem [nl] korenbloem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 kamperfoelie [nl] kamperfoelie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 sint janskruid [nl] sint janskruid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 kleefkruid [nl] kleefkruid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 teunisbloem [nl] teunisbloem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] patholoog-anatoom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 systeembeheerder [nl] systeembeheerder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 secretaris [nl] secretaris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] secretaris-generaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 spion [nl] spion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 cellist [nl] cellist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 steward [nl] steward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Schilder [nl] Schilder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 souffleur [nl] souffleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Schalkwijk [nl] Schalkwijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Spijk [nl] Spijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Schoonhoven [nl] Schoonhoven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] Zoeterwoude-rijndijk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Beuningen [nl] Beuningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 cypres [nl] cypres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/07/2009 Schiphol oost [nl] Schiphol oost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ