ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/04/2015 koordinált [hu] koordinált ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2015 szundikálás [hu] szundikálás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] szökőmásodperc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2015 nanoszekundum [hu] nanoszekundum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2015 szunyókálás [hu] szunyókálás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 regős [hu] regős ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 árva [hu] árva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 Újváry János [hu] Újváry János ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 blabla [hu] blabla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 Megyery [hu] Megyery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 Thurzó György [hu] Thurzó György ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 Jó Ilona [hu] Jó Ilona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] Nádasdy Ferenc ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/03/2010 üdvözlöm [hu] üdvözlöm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 narancssárga [hu] narancssárga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/01/2010 Birmingham [hu] Birmingham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Bahrain [hu] Bahrain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Andorra [hu] Andorra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Barbados [hu] Barbados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Brunei [hu] Brunei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Arábia [hu] Arábia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Angola [hu] Angola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Albánia [hu] Albánia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 turbina [hu] turbina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Algéria [hu] Algéria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Argentína [hu] Argentína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Burundi [hu] Burundi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Bern [hu] Bern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Bagdad [hu] Bagdad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Plútó [hu] Plútó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ