ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csalódik [hu] csalódik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csírájában elfojt [hu] csírájában elfojt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 csicsereg [hu] csicsereg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 cserbenhagy [hu] cserbenhagy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 naptár [hu] naptár ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2009 Kellemes karácsonyt [hu] Kellemes karácsonyt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Átány [hu] Átány ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Riesz Frigyes [hu] Riesz Frigyes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Adeodáta [hu] Adeodáta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Jó napot kívánok! [hu] Jó napot kívánok! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2009 Moholy Nagy [hu] Moholy Nagy ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2009 Károly Zipernowsky [hu] Károly Zipernowsky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 rendőrség [hu] rendőrség ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2009 szarka [hu] szarka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 remekül [hu] remekül ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 Nem értem. [hu] Nem értem. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2009 hideg tél [hu] hideg tél ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/12/2009 község [hu] község ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/12/2009 bányászat [hu] bányászat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/07/2009 Aracs [hu] Aracs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Acsalag [hu] Acsalag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Alsórajk [hu] Alsórajk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Azucséna [hu] Azucséna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Aszpázia [hu] Aszpázia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Atanáz [hu] Atanáz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Alóma [hu] Alóma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Abád [hu] Abád ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Arszlán [hu] Arszlán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Adásztevel [hu] Adásztevel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2009 Apagy [hu] Apagy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ