ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Merkúr [hu] Merkúr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Neptunusz [hu] Neptunusz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 Botswana [hu] Botswana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 óvoda [hu] óvoda ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/01/2010 Mars [hu] Mars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2010 entitás [hu] entitás ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 kilométer [hu] kilométer ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 gén [hu] gén ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 túlzás [hu] túlzás ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 örökzöld [hu] örökzöld ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 biztosít [hu] biztosít ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 belépés [hu] belépés ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 élet [hu] élet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 lovag [hu] lovag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 térd [hu] térd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 barát [hu] barát ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 bódé [hu] bódé ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 holdfény [hu] holdfény ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 halálos [hu] halálos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 skót [hu] skót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 szívroham [hu] szívroham ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 erkölcsi [hu] erkölcsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 sziluett [hu] sziluett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 Ausztria [hu] Ausztria ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 szomjas [hu] szomjas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 évszak [hu] évszak ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 reakció [hu] reakció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 ifjabb [hu] ifjabb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 indok [hu] indok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 szívverés [hu] szívverés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ