ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 fog [hu] fog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 Belfast [hu] Belfast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 Burma [hu] Burma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 festék [hu] festék ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 tunkol [hu] tunkol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 Fekete-tenger [hu] Fekete-tenger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 házi [hu] házi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/01/2010 Uránusz [hu] Uránusz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 kunyhó [hu] kunyhó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 törpe [hu] törpe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 vállalatai [hu] vállalatai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 jelez [hu] jelez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 fészek [hu] fészek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 hír [hu] hír ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 áld [hu] áld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 fáj [hu] fáj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 hálózat [hu] hálózat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 ikerház [hu] ikerház ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 dinasztia [hu] dinasztia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 elosztó [hu] elosztó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 készül [hu] készül ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 fél [hu] fél ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 kerékpáros [hu] kerékpáros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 bérgyártás [hu] bérgyártás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 együttműködési [hu] együttműködési ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 vágy [hu] vágy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 kerékpározás [hu] kerékpározás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 világpiacokon [hu] világpiacokon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2010 kávéház [hu] kávéház ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/01/2010 visszatapsolás [hu] visszatapsolás ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ