ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 Cao lầu [vi] Cao lầu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 du học [vi] du học ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 tập thể dục [vi] tập thể dục ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 mở cửa [vi] mở cửa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 cửa đóng [vi] cửa đóng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 mỗi [vi] mỗi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 nhà bưu điện [vi] nhà bưu điện ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 trễ [vi] trễ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 làm phiền [vi] làm phiền ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2012 tiếc [vi] tiếc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 năm tới [vi] năm tới ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 khi nào [vi] khi nào ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 nhất [vi] nhất ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 nhận xét [vi] nhận xét ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 dịp [vi] dịp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 nghề nghiệp [vi] nghề nghiệp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 sớm [vi] sớm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 hình như [vi] hình như ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 như thế nào [vi] như thế nào ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2012 dạy [vi] dạy ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 khá [vi] khá ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2012 tàn nhang [vi] tàn nhang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2012 trứng [vi] trứng ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2012 lười [vi] lười ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2012 bị sốt [vi] bị sốt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 con tê giác [vi] con tê giác ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 sừng trâu [vi] sừng trâu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 bàng thái sư [vi] bàng thái sư ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 tận tâm [vi] tận tâm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 anh ba hưng [vi] anh ba hưng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ