ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 học hành [vi] học hành ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/12/2011 phân lọai [vi] phân lọai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 chú tiểu [vi] chú tiểu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 tư trang [vi] tư trang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 phát âm [vi] phát âm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 thể lọai [vi] thể lọai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2011 điện thọai [vi] điện thọai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Tây Sơn [vi] Tây Sơn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] Nguyễn Phúc Ánh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] Nguyễn Nhạc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] Nguyễn Lữ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] Thanh Hóa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] Nguyễn Kim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] Nguyễn Huệ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] Nguyễn Ánh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Phú Xuân [vi] Phú Xuân ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Minh Mạng [vi] Minh Mạng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Bảo Đại [vi] Bảo Đại ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] Trưng Trắc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] Thuận Hóa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] Trưng Nhị ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] Hai Bà Trưng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] Phan Bội Châu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] Phan Châu Trinh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Cường Để [vi] Cường Để ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] Phan Chu Trinh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Đông Dương [vi] Đông Dương ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] Ngô Đình Diệm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] Bạch Đằng ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/12/2011 Bến Hải [vi] Bến Hải ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ