ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/11/2017 Quarr Abbey [en] Quarr Abbey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2017 alrewas [en] alrewas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Irchester [en] Irchester ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Mariamne [en] Mariamne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Terre Verte [en] Terre Verte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Rosinante [en] Rosinante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Thomas Bewick [en] Thomas Bewick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Omar Khayyám [en] Omar Khayyám ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 tautosyllabic [en] tautosyllabic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 cystic artery [en] cystic artery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 ice sheet [en] ice sheet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Ianding [en] Ianding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 Deborah Kerr [en] Deborah Kerr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2015 potholder [en] potholder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 deiform [en] deiform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 planners [en] planners ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 cross-references [en] cross-references ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 start [en] start ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/07/2015 Isbister [en] Isbister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2015 Scone [en] Scone ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 Yeo [en] Yeo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 bona fide [en] bona fide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 sergeant [en] sergeant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ