ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/11/2012 le Saint Curé d'Ars [fr] le Saint Curé d'Ars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/10/2012 Ponocrates [fr] Ponocrates ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 stylistes [fr] stylistes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2012 Thermidorien [fr] Thermidorien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 La Lettre volée [fr] La Lettre volée ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/09/2012 chapeaux [fr] chapeaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 chalumeaux [fr] chalumeaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 est encore [fr] est encore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 apprends à [fr] apprends à ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 rouillé [fr] rouillé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 boutade [fr] boutade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 flinguer [fr] flinguer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/09/2012 tracer [fr] tracer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 Le cancre [fr] Le cancre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 rotonde [fr] rotonde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 vandalisme [fr] vandalisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 usurier [fr] usurier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 vanner [fr] vanner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 variabilité [fr] variabilité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 vantail [fr] vantail ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 vasque [fr] vasque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 Vatanen [fr] Vatanen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 Courrier d'Orient [fr] Courrier d'Orient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 mettre dans le mille [fr] mettre dans le mille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/05/2011 Citoyenne [fr] Citoyenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2011 monocamérisme [fr] monocamérisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2011 goyavier [fr] goyavier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2011 marécages [fr] marécages ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2011 titille [fr] titille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2011 lâcher les baskets [fr] lâcher les baskets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ